Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα βραβεία µπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα όλες οι εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες αφορούν το παιχνίδι και τα τελευταία 2 χρόνια έχουν να επιδείξουν καινοτοµία στις πρακτικές και την λειτουργία τους. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωµα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. H αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, πραγµατοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα οι εταιρείες. Οι διοργανωτές και η κριτική επιτροπή ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε µια υποψηφιότητα. Οι συµµετέχουσες στα βραβεία εταιρείες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα, µετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.Οι συµµετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητα τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συµµετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της κριτικής επιτροπής, οι οποίες δεν αµφισβητούνται. Οι συµµετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 22/01/2021:

  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
  • Να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασµούς που θα σας υποδείξουµε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων:

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε υποχρεωτικά τα παρακάτω ζητούµενα:

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συµπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας µε πεζοκεφαλαία γράµµατα, όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί.

Ειδικά ζητούμενα – υποχρεωτικά

Για τον πυλώνα 1. Τοy product

Όνοµα προϊόντος (Toy Brand Name)
Συµπεριλάβετε το όνοµα του προϊόντος όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί.

Για τον πυλώνα 2. Τοy services

Όνοµα υπηρεσίας (Service Name)
Συµπεριλάβετε το όνοµα της υπηρεσίας όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί.

Γενικά ζητούμενα – υποχρεωτικά

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συµπληρώστε την επωνυµία της συµµετέχουσας εταιρείας µε πεζοκεφαλαία γράµµατα, όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Boussias Communications»). Σηµ.: Οι συµµετέχουσες εταιρείες µπορεί να είναι περισσότερες από µία.

3. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε τo προϊόν/ υπηρεσία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτοµία, τα οφέλη και τα αποτελέσµατα που είχε, σύµφωνα µε την κατηγορία που συµµετέχει, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριµένη κατηγορία. Χρησιµοποιείστε απλό κείµενο (plain text).

4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους παρά µόνο σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

5. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας µε µεστό χαρακτήρα. Συµπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκµηρίωσης, τα οφέλη και συµπεράσµατα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείµενα εµπορικού – διαφηµιστικού χαρακτήρα. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να µην δηµοσιεύσει κείµενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν µαζί µε την υποψηφιότητα ή δεν συνάδουν µε τα παραπάνω

Γενικά ζητούμενα – προαιρετικά

6. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

7. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 MB τοαρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

8. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, µέχρι 10MB το αρχείο)

9. Case Study Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγµατοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια που ακολουθούν:

Πυλώνας 1: Toy Products

  1. Υλικά Κατασκευής
  2. Καινοτομία
  3. Ασφάλεια
  4. Έρευνες – Πιστοποιήσεις

Πυλώνας 2: Toy Services

  1. Περιβάλλοντας χώρος
  2. Ασφάλεια
  3. Καινοτομία στο παιχνίδι
  4. Έρευνες – Πιστοποιήσεις

Κόστος υποψηφιότητας

Το κόστος υποψηφιότητας έχει διαµορφωθεί ως ακολούθως:

Κόστος Υποψηφιότητας: 300€ + 24% Φ.Π.Α.

Από 5 υποψηφιότητες και πάνω: 250€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 10 υποψηφιότητες και πάνω: 210€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 21 υποψηφιότητες και πάνω: 180€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας της είναι μη επιστρέψιμο

Τιμητική Υποστήριξη

Media Partner

Χορηγοί επικοινωνίας

Διοργάνωση